Matični uredi

Matični uredi Varaždinske županije organizirani su kao unutarnje ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za opću upravu i poslove obavljaju za svoja matična područja, određena propisom o područjima matičnih ureda.

 • Matični ured Varaždin
 • Matični ured Cestica
 • Matični ured Petrijanec
 • Matični ured Turčin
 • Matični ured Ivanec
 • Matični ured Bednja
 • Matični ured Lepoglava
 • Matični ured Klenovnik
 • Matični ured Ludbreg
 • Matični ured Novi Marof
 • Matični ured Breznički Hum
 • Matični ured Varaždinske Toplice

Stranke mogu putem sustava e-Građani pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.
Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

IZDAVANJE ISPRAVA IZ DRŽAVNIH MATICA

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.
Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka.
Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.
Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes.
Pravni interes imaju:

 1. osobe na koju se podaci upisani u maticu odnose,
 2. članovi uže obitelji,
 3. posvojitelj,
 4. skrbnik,
 5. druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica ne plaća se upravna pristojba.

MATICA ROĐENIH

Prijava rođenja
Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova.
Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta. Rok za upis djeteta u maticu rođenih je 30 dana od dana rođenja djeteta.

Upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu
Upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina.
Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi. Postupak upisa u maticu rođenih je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi.

MATICA VJENČANIH

U Republici Hrvatskoj brak se može sklopiti u:

 • građanskom obliku (brak se sklapa pred matičarom),
 • vjerskom obliku s učincima građanskog braka (brak se sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose).

Troškovi u postupku sklapanja braka odnose se na upravne pristojbe i posebne naknade.

Sklapanje braka u građanskom obliku
Ženik i nevjesta dužni su platiti upravne pristojbe za:

 • prijavu sklapanja braka u iznosu od 70 kuna i
 • čin sklapanja braka pred matičarem u iznosu od 140 kuna,

Ako se brak sklapa izvan službenih prostorija, ženik i nevjesta dužni su osim upravih pristojbi platiti i posebnu naknadu za sklapanje braka izvan službene prostorije koja ovisi o:

 • udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja braka,
 • sklapanju braka nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka
Osobe koje žele sklopiti brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka dužne su od matičara pribaviti potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka.
Potvrda se pribavlja od matičara nadležnog za mjesto u kojem se brak sklapa, a mjesto gdje se brak sklapa je mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj namjeravaju obaviti sklapanje braka.
Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku važi 3 mjeseca od dana izdavanja.
Za sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka plaća se:

 • prijava sklapanja braka odnosno upravna pristojba propisana za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka, u iznosu od 70 kuna.

Sklapanje braka stranih državljana
Republici Hrvatskoj brak mogu sklopiti i strani državljani, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje braka kao i hrvatski državljani.
Za sklapanje braka strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca izdana sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda da nema zapreka za sklapanje braka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj i da će taj brak bit priznat u državi čiji je državljanin uz prijevod na hrvatski jezik (ova potvrda može biti sastavni dio potvrde o slobodnom bračnom stanju),
 • identifikacijska isprava (sa slikom) i
 • dokaz o državljanstvu (putovnica).

MATICA UMRLIH

Smrt su dužni prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio.
Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, smrt su dužne prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem stanu  je umrli živio.
Ako nema niti tih osoba, smrt je dužna prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt.
Za osobe koje su umrle u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama RH, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi smrt prijavljuje nadležna ustanova odnosno tijelo.

Potvrda o smrti
Potvrda o smrti je isprava koju izdaje liječnik ili druga osoba ovlaštena za utvrđivanje smrti, odnosno zdravstvena ustanova, ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi. Osobe koje prijavljuju smrt dužne su uz prijavu smrti podnijeti i potvrdu o smrti.

Smrti u inozemstvu
Upisuju se na temelju izvatka iz matice umrlih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je smrt nastupila. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta umrle osobe u Republici Hrvatskoj.

ŽIVOTNO PARTNERSTVO

U registar životnog partnerstva upisuje se činjenica sklopljenog životnog partnerstva koja se dogodila u Republici Hrvatskoj.
Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.
Matičar određuje dan sklapanja životnog partnerstva u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo.
Za hrvatske državljane matičari, po službenoj dužnosti, utvrđuju je li osoba u braku odnosno u životnom partnerstvu.
Matičaru se obavezno daje na uvid isprava o identitetu.
Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti upravne pristojbe za:

 • prijavu sklapanja životnog partnerstva u iznosu od 70 kuna i
 • čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom u iznosu od 140 kuna,

Ako se životno partnerstvo sklapa izvan službenih prostorija, uz upravne pristojbe se plaća i posebna naknada za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije. Visina naknade ovisi o:

 • udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja životnog partnerstva,
 • sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje životnog partnerstva stranih državljana
U Republici Hrvatskoj strani državljani mogu sklopiti životno partnerstvo po istim uvjetima kao i za hrvatske državljane.
Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
 • potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.

Matičaru se obavezno daju na uvid slijedeće isprave:

 • isprave o identitetu,
 • dokaz o državljanstvu,
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Sve informacije o prijavi rođenja djeteta, prijavi smrti ili dokumentaciji potrebnoj za sklapanje braka/životnog partnerstva možete pronaći i na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/iz-djelokruga/24747

Ovdje možete preuzeti sve potrebne obrasce za upise činjenica u državne matice, ispravke, dopune državnih matica, te za promjenu osobnog imena.

Kontakti

Radno vrijeme

Podkategorije

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće