Službeni internet portal Varaždinska županija

U Županijskoj palači održana je završna konferencija projekta ZAKOS

OBJAVLJENO 27.11.2019.

U projekt „Zajedno ka održivom socijalno dijalogu“ – skraćeno Zakos, Županija je ušla temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III“ koji se provodio u sklopu Operativnog programa Europskog socijalnog fonda „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“. Projektni prijedlog Županije je prihvaćen i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava prošle godine u ožujku donijelo je odluku o financiranju projekta. U ožujku prošle godine potpisan je Ugovor o provedbi projekta između Županije, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i HZZ-a u vrijednosti od 679.793,81 kuna, a projekt je 100 % je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 20 mjeseci, nositelj projekta je Varaždinka županija, a partneri na projektu su: Međimurska i Koprivničko-križevačka županija, Sveučilište Sjever, Tekstilno-tehnološki fakultet, Hrvatska udruga poslodavaca, Agencija za razvoj Varaždinske županije i Sindikat tekstila, kože, obuće, gume Hrvatske. Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta dionika socijalnog dijaloga, u ovom slučaju dionika tripartitnog socijalnog dijaloga u kojem sudjeluju predstavnici javne vlasti, poslodavaca i sindikata što bi u konačnici trebalo doprinijeti podizanju razine kvalitete socijalnog dijaloga i oblikovanju razvojnih politika.

Krajem prošle godine provedena je anketa o stanju socijalnog dijaloga na uzorku od 301 ispitanika iz različitih društvenih skupina na područja Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije. Rezultati ankete upućuju kako nema značajnog utjecaja socijalnog dijaloga na gospodarski i društveni razvoj te postoji nedostatak informiranja o tome što je socijalni dijalog kao i znanja o područjima koja su važna za razvoj ( porezni sustav, regionalna politika, itd.).

Održana su 4 okrugla stola o stanju socijalnog dijaloga u tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji, u metaloprerađivačkoj industriji, u prehrambenoj industriji i kemijskoj industriji.

Ove grane nisu slučajno odbrane, jer to su grane koje zapošljavaju velik broj radnika unutar prerađivačke industrije, kao značajnog sektora u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, pri čemu samo u Varaždinskoj županiji prerađivački sektor čini 52% prihoda cijelog gospodarstva.
Uz to, održano je nekoliko radionica o jačanju kapaciteta socijalnih partnera gdje je sudionicima radionica pružena određena edukacija o strategijama i taktikama pregovaranja, modelima poslovnog komuniciranja, procesu upravljanja i vođenju projekata i sl.

Održana su tri seminara za gradove i općine o važnosti tripartitnog socijalnog dijaloga u Varaždinskoj , Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji kako bi se i jedinice lokalne samouprave informirale o važnosti socijalnog dijaloga i mogle uključiti u njegovu provedbu, stručna rasprava članova Gospodarsko-socijalnih vijeća Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije o stanju socijalnog dijaloga u tim županijama pri čemu je zajednički nazivnik kod svih županija nedostatak koordinacije djelovanja županijskih GSV-ova sa djelovanjem GSV- a na nacionalnoj razini.

Održane su radionice za mlade u srednjim školama i na fakultetima na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko- križevačke županije, a u sklopu tih radionica prikazan je video film o tome kako mladi vide socijalni dijalog.

Nabavljena je određena promidžbena oprema (projektor, smart ploča i dr.) te su određena dva studijska putovanja sa svrhom razmjene iskustva i primjera dobre prakse - u Pečuh i Ljubljanu.

Izrađene su Smjernice za trogodišnje razdoblje i Plan rada GSV-a na području Sjeverozapadne Hrvatske , a od mjera koje se predlažu za poboljšanje stanja uz ostalo je jačanje institucionalnog i pravnog okvira za djelovanje Gospodarsko-socijalnih vijeća kao ključnog instrumenta za djelovanje socijalnog dijaloga.

Na završnoj konferenciji prisustvovali su zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin, župan Međimurske županije Matija Posavec za zamjenikom Grivecom te suradnicima, Sanja Ostroški ispred HUP-a te ostali predstavnici partnera na ovom projektu. Projekt je predstavio voditelj projekta Ivan Biškup, pomoćnik pročelnika za gospodarstvo Varaždinske županije.

 

NAJČITANIJE NOVOSTI