Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje TS 10(20)/0,4 kV „POLJANA DONJA 3“ Investitor HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VARAŽDIN