Službeni internet portal Varaždinska županija

Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja

 

Varaždinska županija,
Franjevački trg 7,
42 000 Varaždin
OIB: 15877210917
MB: 2628210
Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR20 2340 0091 8000 0500 7

 

Odgovorna osoba

 

župan Radimir Čačić
po ovlaštenju župana br. OU-146/2017 od 16.06.2017. godine
zamjenik župana Robert Vugrin
zamjenik župana Tomislav Paljak

 

Podaci o zaduženoj službi

 

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Franjevački trg 7, Varaždin
Broj telefona. 042/390 565 i 042/390-531,
Broj telefaksa: 042/ 390 543,
Internetska adresa: www.varazdinska-zupanija.hr

 

Podaci o zaduženim osobama

 

Anita Strniščak,dipl.ing.
Savjetnica za javno-privatno partnerstvo i javnu nabavu.
E-mail: anita.strniscak@vzz.hr 
Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave:
Klasa: 406-01/09-01/171
Urbroj: 526-15-03-01/1-09-416

 

Kontakt osoba

 

Vera Biljan
Referent za stručne poslove javne nabave i evidencije
Broj telefona: 042/390-531 i 042/390 565
E-mail: vera.biljan@vzz.hr