22. Oct 2014.

Zadnja izmjena10:34:15 AM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji Javni natječaj za radna mjesta pročelnika

Javni natječaj za radna mjesta pročelnika

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Varaždin, 16. rujna 2010.g.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), župan Varaždinske županije raspisao je javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 111 za

 1. Radno mjesto - pročelnik/ca Upravnog odjela za poslove župana, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 2. Radno mjesto - pročelnik/ca Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
 3. Radno mjesto - pročelnik/ca Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
 4. Radno mjesto - pročelnik/ca Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 5. Radno mjesto - pročelnik/ca Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 6. Radno mjesto - pročelnik/ca Upravnog odjela za poljoprivredu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 7. Radno mjesto - pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA

- planira, upravlja i koordinira rad Odjela, određuje prioritete i raspored izvršavanja poslova, nadzire dinamiku izvršavanja poslova, osigurava nesmetan protok informacija i zadaća od župana i zamjenika župana do zaduženih službenika Odjela,

- neposredno izvršava naloge župana i zamjenika župana iz djelokruga Odjela i Županije, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima, potiče međuresornu, projektnu organizaciju unutar Županije te unaprjeđuje komunikaciju župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela u cilju efikasnijeg pružanja javnih usluga iz djelokruga Županije,

- koordinira pravovremenu izradu odgovora na vijećnička pitanja upućena županu,
- obavlja najsloženije poslove planiranja i organizacije rada župana i zamjenika župana i to:

 • daje upute za usklađivanje i izvršavanje njihovih obveza prema državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima,
 • planira i koordinira suradnju župana i zamjenika župana s građanima, tijelima županijske razine, tvrtkama i ustanovama, udrugama te drugim fizičkim i pravnim osobama,
 • planira i koordinira suradnju Županije s gradovima i općinama, drugim županijama i udrugama koje promiču zajedničke interese lokalne i područne samouprave na državnoj i međunarodnoj razini,
 • planira i nadzire poslove protokola i odnosa s javnošću i to:
 • organizaciju protokola i službenih primanja župana i zamjenika župana te njihovih odlazaka i boravaka u službenim posjetima,
 • predlaže i koordinira poslove ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Županiju,
 • nadzire i koordinira stalno unaprjeđivanje odnosa s javnošću, u cilju doprinosa Županije poboljšanju komunikacije i stvaranju uključujuće zajednice svojih građana, organizira i vodi tiskovne konferencije, nadzire izdavanje priopćenja i prezentaciju aktivnosti župana i županijskih tijela u medijima,
 • nadzire potpunost i pravovremenost podataka objavljenih na internetskim stranicama Županije, funkcioniranje informatičkog i telekomunikacijskog sustava s ciljem podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
 • organizira postupanje po predstavkama, pritužbama i molbama građana koji se obrate županu i zamjenicima župana,
 • priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o pravima i obvezama radnopravne prirode službenika i namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,
 • obavlja i druge poslove i to:
  - prati i kontrolira mjesečno izvršenje proračuna iz djelokruga Odjela prema dostavljenim podacima upravnog tijela nadležnog za proračun,
  - daje potrebne podatke iz djelokruga rada Odjela za potrebe državne revizije prilikom godišnjeg nadzora,
  - nadzire provedbu procedura sustava upravljanja kvalitetom u Odjelu, edukaciju službenika i provedbu poboljšanja u smislu kvalitete, vođenje zapisa, - izvještavanje i uklanjanje nesukladnosti te izvještava predstavnika za kvalitetu o nesukladnostima koje nije moguće otkloniti unutar Odjela,
  - prati i izvršava obveze iz Akcijskog plana o suzbijanju korupcije iz djelokruga rada Odjela,
  - prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada u Odjelu.

Podaci o plaći

Plaća je uređena člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i Pravilnikom o radu (KLASA: 110-03/10-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-10-1 od 10. lipnja 2010. godine).
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, koji iznosi 3,40 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 3.400,00 kn bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna plaća službenika koji ima završen znanstveni stupanj magistra znanosti uvećava se za 3%, dok se službeniku s znanstvenim stupnjem doktora znanost plaća uvećava za 6%.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03)
 • Zakon o elektroničkim medijima ("Narodne novine" broj 153/09)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/2003)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

2. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 • upravlja, organizira i koordinira rad Odjela, savjetuje službenike o načinu rješavanja radnih zadataka i brine o pravovremenosti i kvaliteti njihova izvršenja te osigurava nesmetan protok informacija i zadaća od župana i zamjenika župana do zaduženih službenika Odjela.
 • neposredno izvršava naloge župana i zamjenika župana iz djelokruga Odjela i Županije, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima,
 • obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjela:
 • koordinira i usklađuje pravovremeno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela u sjedištu Županije i ispostavama,
 • koordinira izradu strateških projekata vezanih za gospodarenje otpadom, zaštitu zraka, zaštitu prirode te općenitu zaštitu okoliša na razini Županije,
 • rješava u svim upravnim stvarima iz djelokruga Odjela u kojima postupke vode službenici, a koji ih sami ne rješavaju,
 • kod rješavanja vodi brigu o pravnoj utemeljenosti i zakonitoj provedbi propisanih postupaka koji sukladno zakonu i provedbenim propisima, prethode donošenju akata, kao i potpunosti potrebne dokumentacije,
 • daje stručne upute kod rješavanja najsloženijih predmeta,
 • koordinira izradu i provođenje projekata  s područja zaštite okoliša koji se financiraju iz fondova Europske unije, ministarstava ili drugih donatorskih izvora,
 • predlaže unapređenje rada i uvođenje novih informacijskih sustava s ciljem povećanja efikasnosti i transparentnosti rješavanja predmeta,
 • izrađuje tromjesečna izvješća prema nadležnom ministarstvu o ukupnom broju zaprimljenih i riješenih predmeta u sjedištu i ispostavama iz područja prostornog uređenje i graditeljstva te izvješća o radu Odjela,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju njihovih prava,
 • surađuje s nadležnim ministarstvo, ustanovama, pravnim osobama i jedinicama lokalne samouprave vezanih za djelokrug rada Odjela,
 • priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o pravima i obvezama radnopravne prirode službenika i namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,
 • obavlja i druge poslove i to:
  prati i kontrolira mjesečno izvršenje proračuna iz djelokruga Odjela prema dostavljenim podacima upravnog tijela nadležnog za proračun,
  - daje potrebne podatke iz djelokruga rada Odjela za potrebe državne revizije prilikom godišnjeg nadzora,
  - nadzire provedbu procedura sustava upravljanja kvalitetom u Odjelu edukaciju službenika i provedbu poboljšanja u smislu kvalitete, vođenje zapisa, izvještavanje i uklanjanje nesukladnosti te izvještava predstavnika za kvalitetu o nesukladnostima koje nije moguće otkloniti unutar Odjela,
  - prati i izvršava obveze iz Akcijskog plana o suzbijanju korupcije iz djelokruga rada Odjela,
  - prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada u Odjelu.

Podaci o plaći

Plaća je uređena člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i Pravilnikom o radu (KLASA: 110-03/10-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-10-1 od 10. lipnja 2010. godine).
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, koji iznosi 3,40 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 3.400,00 kn bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna plaća službenika koji ima završen znanstveni stupanj magistra znanosti uvećava se za 3%, dok se službeniku s znanstvenim stupnjem doktora znanost,plaća uvećava za 6%.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o prostornom uređenje i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07,38/09)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Narodne novine" broj 69/09)
 • Zakon o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/07,111/07)
 • Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

3. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB

 • planira, upravlja i koordinira rad Odjela, određuje prioritete i raspored izvršavanja poslova, nadzire dinamiku izvršavanja poslova, osigurava nesmetan protok informacija i zadaća od župana i zamjenika župana do zaduženih službenika Odjela,
 • neposredno izvršava naloge župana i zamjenika župana iz djelokruga Odjela i Županije, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima,
 • koordinira rad sa zdravstvenim ustanovama i domovima socijalne skrbi, kojih je osnivač Županija i to:
 • daje prijedloge za statusne promjene i usklađenja statusnih oblika poslovanja, sukladno zakonu
 • koordinira rad na izradi statuta, odnosno drugih temeljnih pravnih akata te osnivačkih akata,
 • koordinira oko postavljanja i rada članova upravnih i nadzornih tijela kada ih, sukladno propisima, određuju tijela Županije ili na taj postupak utječu,
 • koordinira i prati provedbu investicijskih projekata,
 • koordinira izradu godišnjih izvješća i predlaže ih županu,
 • prati stanje i daje prijedloge za unaprjeđenje rada te usklađuje odnose ustanove i osnivača,
 • prati i nadzire izradu županijskih akata i popise prioriteta za decentralizirana sredstva u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, zahtjeve za ishođenje suglasnosti ministarstva kao i korištenje sredstava za decentralizirano financiranje,
 • predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite stanovništva
 • priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o pravima i obvezama radnopravne prirode službenika i namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,
 • predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske, provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • obavlja i druge poslove i to:
  - prati i kontrolira mjesečno izvršenje proračuna iz djelokruga Odjela prema dostavljenim podacima upravnog tijela nadležnog za proračun,
  - daje potrebne podatke iz djelokruga rada Odjela za potrebe državne revizije prilikom godišnjeg nadzora,
  - nadzire provedbu procedura sustava upravljanja kvalitetom u Odjelu, edukaciju službenika i provedbu poboljšanja u smislu kvalitete, vođenje zapisa, izvještavanje i uklanjanje nesukladnosti te izvještava predstavnika za kvalitetu o nesukladnostima koje nije moguće otkloniti unutar Odjela,
  - obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
  - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, povodom predstavki i prigovora građana, u skladu sa zakonom,
  - prati i izvršava obveze iz Akcijskog plana o suzbijanju korupcije iz djelokruga rada Odjela,
  - prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada u Odjelu.

Podaci o plaći

Plaća je uređena člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i Pravilnikom o radu (KLASA: 110-03/10-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-10-1 od 10. lipnja 2010. godine).
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, koji iznosi 3,40 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 3.400,00 kn bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna plaća službenika koji ima završen znanstveni stupanj magistra znanosti uvećava se za 3%, dok se službeniku s znanstvenim stupnjem doktora znanost, plaća uvećava za 6%.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08, 155/09, 71/10)
 • Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.


4. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

 • planira, upravlja i koordinira rad Odjela, određuje prioritete i raspored izvršavanja poslova, nadzire dinamiku izvršavanja poslova, osigurava nesmetan protok informacija i zadaća od župana i zamjenika župana do zaduženih službenika Odjela,
 • neposredno izvršava naloge župana i zamjenika župana iz djelokruga Odjela i Županije, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima,
 • koordinira pripremu i organizaciju rada Županijske skupštine i njezinih radnih tijela kroz:
 • koordinaciju izrade nacrta akata iz djelokruga Skupštine i njezinih radnih tijela,
 • kontrolu zakonitosti i nomotehničke ispravnosti sadržaja predloženih akta o kojima odlučuje Županijska Skupština,
 • praćenje Programa rada Županijske skupštine i koordinaciju ostalih upravnih tijela u svrhu pravovremenog izvršavanja njihovih obveza prema Programu rada,
 • pripremanje i predlaganje tema i točaka dnevnog reda sjednica Županijske skupštine, u konzultacijama sa predsjednikom Županijske skupštine i župana,
 • neposrednu organizacijsku i tehničku pripremu održavanja sjednice,
 • koordinaciju i sazivanje sjednice koja uključuje odgovornost za dostavu materijala, pravovremeno obavještavanje i pozivanje svih sudionika zakazane sjednice,
 • koordinaciju organizacije i pripremanje materijala za sjednice radnih tijela Županijske skupštine,
 • koordinira pripremu i organizaciju radnih i drugih tijela za civilna društva te drugih tijela osnovanih po posebnim propisima, kroz:
 • poticanje predlaganja i izradu programa rada radnih tijela
 • odgovornost za pravovremeno izvršavanje utvrđenih zadataka i obveza na sjednicama radnih tijela,
 • vodi brigu o kreiranju akata u funkciji unaprjeđenja rada Županijske skupštine i njenih radnih tijela te unaprjeđenja područne samouprave,
 • surađuje s tijelima lokalne samouprave radi ostvarivanja zajedničkih interesa razvoja lokalne samouprave i izgradnje civilnog društva
 • koordinira poslove upravljanja, zaštite i čuvanja imovine i poslova uredskog poslovanja,
 • priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o pravima i obvezama radnopravne prirode službenika i namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,
 • obavlja i druge poslove i to:
  - prati i kontrolira mjesečno izvršenje proračuna iz djelokruga Odjela prema dostavljenim podacima upravnog tijela nadležnog za proračun,
  - daje potrebne podatke iz djelokruga rada Odjela za potrebe državne revizije prilikom godišnjeg nadzora,
  - nadzire provedbu procedura sustava upravljanja kvalitetom u Odjelu edukaciju službenika i provedbu poboljšanja u smislu kvalitete, vođenje zapisa, izvještavanje i uklanjanje nesukladnosti te izvještava predstavnika za kvalitetu o nesukladnostima koje nije moguće otkloniti unutar Odjela,
  - prati i izvršava obveze iz Akcijskog plana o suzbijanju korupcije iz djelokruga rada Odjela,
  - prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada u Odjelu.

Podaci o plaći

Plaća je uređena člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i Pravilnikom o radu (KLASA: 110-03/10-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-10-1 od 10. lipnja 2010. godine).
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, koji iznosi 3,40 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 3.400,00 kn bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna plaća službenika koji ima završen znanstveni stupanj magistra znanosti uvećava se za 3%, dok se službeniku s znanstvenim stupnjem doktora znanost plaća uvećava za 6%.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03),
 • Zakon o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/07, 125/08)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

5. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

 • upravlja, organizira i koordinira rad Odjela, savjetuje službenike o načinu rješavanja radnih zadataka i brine o pravovremenosti i kvaliteti njihova izvršenja te osigurava nesmetan protok informacija i zadaća od župana i zamjenika župana do zaduženih službenika Odjela,
 • neposredno izvršava naloge župana i zamjenika župana iz djelokruga Odjela i Županije, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima,
 • obavlja najsloženije poslove planiranja i organizacije planova i razvojnih programa iz djelokruga Odjela
 • koordinira izradu Prijedloga mreže osnovnih i srednjih škola,
 • surađuje s jedinicama lokalne samouprave oko izrade Prijedloga mreže ustanova predškolskog odgoja,
 • predlaže planove kapitalnih investicija, investicijskog održavanja, opremanja i tekućeg održavanja objekata osnovnih i srednjih škola, kojih je osnivač Varaždinska županija,
 • daje stručna mišljenja i prijedloge kod izrade kriterija i mjerila za tekuće i investicijske izdatke i kapitalnih ulaganja u osnovnim i srednjim školama, kojih je osnivač Varaždinska županija,
 • predlaže mjere za poboljšanje funkcioniranja jednosmjenske nastave u osnovnim i srednjim školama,
 • koordinira aktivnosti na izradi Programajavnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu
 • osmišljava i predlaže uvođenje novih obrazovnih programa u srednjoškolske ustanove sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada,
 • predlaže programe širih javnih potreba u području obrazovanja sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji(stipendiranje i kreditiranje učenika srednjih škola i studenata, prijevoz učenika srednjih škola i studenata, organizacija natjecanja učenika srednjih i osnovnih škola),
 • predlaže osnivanje i razvoj centara izvrsnosti po obrazovnim područjima kao i razvoj Instituta za cjeloživotno obrazovanje,
 • provodi i nadzire projekt elektroenergetske učinkovitosti u školama,
 • koordinira izradu i provođenje projekata  s područja obrazovanja koji se financiraju iz fondova Europske unije, ministarstava ili drugih donatorskih izvora,
 • planira i provodi decentralizirane funkcija u obrazovanju,
 • prati realizaciju minimalnog financijskog standard javnih potreba srednjih i osnovnih škola
 • rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela lokalnesamouprave iz područja spomenika kulture,
 • priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o pravima i obvezama radnopravne prirode službenika i namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,
 • obavlja i druge poslove i to:
  - prati i kontrolira mjesečno izvršenje proračuna iz djelokruga Odjela prema dostavljenim podacima upravnog tijela nadležnog za proračun,
  - daje potrebne podatke iz djelokruga rada Odjela za potrebe državne revizije prilikom godišnjeg nadzora,
  - nadzire provedbu procedura sustava upravljanja kvalitetom u Odjelu edukaciju službenika i provedbu poboljšanja u smislu kvalitete, vođenje zapisa, izvještavanje i uklanjanje nesukladnosti te izvještava predstavnika za kvalitetu o nesukladnostima koje nije moguće otkloniti unutar Odjela,
  - prati i izvršava obveze iz Akcijskog plana o suzbijanju korupcije iz djelokruga rada Odjela,
  - prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada u Odjelu.

Podaci o plaći

Plaća je uređena člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i Pravilnikom o radu (KLASA: 110-03/10-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-10-1 od 10. lipnja 2010. godine).
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, koji iznosi 3,40 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 3.400,00 kn bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna plaća službenika koji ima završen znanstveni stupanj magistra znanosti uvećava se za 3%, dok se službeniku s znanstvenim stupnjem doktora znanost plaća uvećava za 6%.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 669/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10)
 • Zakon o športu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

6. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU

 • planira, upravlja i koordinira rad Odjela, određuje prioritete i raspored izvršavanja poslova, nadzire dinamiku izvršavanja poslova, osigurava nesmetan protok informacija i zadaća od župana i zamjenika župana do zaduženih službenika,
 • neposredno izvršava naloge župana i zamjenika župana iz djelokruga odjela i Županije, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima,
 • koordinira, predlaže i prati rješavanje najsloženijih pitanja oko
 • izrade strategija i izvješća iz područja poljoprivrede,
 • izrade programa i prijedloga za poticanje stočarske i biljne proizvodnje na području Županije, dodjelu potpora i subvencija obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim subjektima razvoja,
 • novčanih poticaja za okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta obiteljskih gospodarstava,
 • razvoja sustava održivoga gospodarenja u poljoprivredi i ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
 • aktivnosti zaštite tradicionalnih i autohtonih proizvoda,
 • razvoja lovnog gospodarstva i dobrog gospodarenja zajedničkim lovištima na području Županije,
 • gospodarenja privatnim šumama,
 • proglašenja elementarne nepogode i obrane od tuče,
 • odnosa Županije i pravnih osoba osnovanih u području poljoprivrede na području Županije,
 • pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova, u koje je uključena Županija,
 • donosi rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju iz djelokruga Odjela, za dozvolu odstrjela divljači uz prethodnu suglasnost Ministarstva,
 • pruža stručnu pomoć vijećnicima Županijske skupštine, županu, zamjenicima župana te članovima drugih tijela koje osniva Županija, u poslovima iz djelokruga Odjela,
 • obavlja poslove u cilju razvoja zadrugarstva u području poljoprivrede,
 • pruža savjetodavnu uslugu potencijalnim poljoprivrednim proizvođačima iz djelokruga Odjela,
 • predlaže i poduzima mjere u svrhu uklanjaju prepreke kvalitetnijem i jednostavnijem ostvarivanju prava građana i udruga u području svojeg djelokruga,
 • osigurava dostupnost stručnih informacija o najnovijim znanstvenim i tehničkim dostignućima u području poljoprivrede, za potrebe Odjela i Županije,
 • priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o pravima i obvezama radnopravne prirode službenika i namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,
 • prati stručnu literaturu i u okviru osposobljavanja za poslove radnog mjesta, pohađa edukacije iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva
 • obavlja i druge poslove i to:
  - prati i kontrolira mjesečno izvršenje proračuna iz djelokruga Odjela prema dostavljenim podacima upravnog tijela nadležnog za proračun,
  - daje potrebne podatke iz djelokruga rada Odjela za potrebe državne revizije prilikom godišnjeg nadzora,
  - obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
  - postupa i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, povodom predstavki i prigovora građana, u skladu sa zakonom,
  - nadzire provedbu procedura sustava upravljanja kvalitetom u Odjelu edukaciju službenika i provedbu poboljšanja u smislu kvalitete, vođenje zapisa, izvještavanje i uklanjanje nesukladnosti te izvještava predstavnika za kvalitetu o nesukladnostima koje nije moguće otkloniti unutar Odjela,
  - prati i izvršava obveze iz Akcijskog plana o suzbijanju korupcije iz djelokruga rada Odjela,
  - prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada Odjela.

Podaci o plaći

Plaća je uređena člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i Pravilnikom o radu (KLASA: 110-03/10-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-10-1 od 10. lipnja 2010. godine).
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, koji iznosi 3,40 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 3.400,00 kn bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna plaća službenika koji ima završen znanstveni stupanj magistra znanosti uvećava se za 3%, dok se službeniku s znanstvenim stupnjem doktora znanost plaća uvećava za 6%.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 84/08, 75/09, 20/10)
 • Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" broj 92/10)
 • Strategija ruralnoj razvoja RH za razdoblje 2008.-2013. , www.mps.hr
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 152/08, 21/10)
 • Zakon o poljoprivredni ("Narodne novine" broj 149/09)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

7. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE

 • planira, upravlja i koordinira rad Odjela, određuje prioritete i raspored izvršavanja poslova, nadzire dinamiku izvršavanja poslova, osigurava nesmetan protok informacija i zadaća od župana i zamjenika župana do zaduženih službenika Odjela,
 • neposredno izvršava naloge župana i zamjenika župana iz djelokruga Odjela i Županije, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima,
 • predlaže i usklađuje inicijative i poslove Odjela s aktivnostima Županije i njezinih tijela i brine o njihovom zakonitom i pravodobnom izvršenju,
 • vodi, nadzire i koordinira izradu projekata:
 • koji se financiraju iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja,
 • na unapređenju rada tijela Županije u području međunarodne i međuregionalne suradnje,
 • kojima se potiče razvoj regionalnog partnerstva u okviru euro-integracijskih procesa,
 • kojima se stvaraju uvjeti za povezivanje županija s europskim regijama,
 • surađuje na promociji Županije, u okviru poslova iz djelokruga Odjela
 • promovira Županiju u stranim predstavništvima, ambasadama i komorama,
 • promovira mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, odgovara na upite investitora,
 • koordinira provedbu programa kreditiranja poduzetnika i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, dodjelu poticajnih sredstava i jačanje garancijskog potencijala,
 • predlaže i nadzire provedbu prijedloga za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma,
 • koordinira provedbu investicija u komunalnom gospodarstvu u kojima sudjeluje Županija, provedbu planova zaštite od požara, vatrogastva, zaštite i spašavanja te energetske učinkovitosti,
 • djeluje na razvoju sustava ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije,
 • nadzire obavljanje poslova iz područja linijskog cestovnog prijevoza putnika, sukladno zakonu,
 • priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o pravima i obvezama radnopravne prirode službenika i namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,
 • obavlja i druge poslove i to:
  - prati i kontrolira mjesečno izvršenje proračuna iz djelokruga Odjela prema dostavljenim podacima upravnog tijela nadležnog za proračun,
  - daje potrebne podatke iz djelokruga rada Odjela za potrebe državne revizije prilikom godišnjeg nadzora,
  - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, povodom predstavki i prigovora građana, u skladu sa zakonom,
  - prati i izvršava obveze iz Akcijskog plana o suzbijanju korupcije iz djelokruga rada Odjela,
  - prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada u Odjelu,
  - nadzire provedbu procedura sustava upravljanja kvalitetom u Odjelu, edukaciju službenika i provedbu poboljšanja u smislu kvalitete, vođenje i izvještavanje o zapisima, uklanjanje nesukladnosti te izvještavanje predstavnika za kvalitetu o nesukladnostima koje je moguće ukloniti unutar Odjela,
  - osigurava stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave, građanima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama iz djelokruga rada Odjela,

Podaci o plaći

Plaća je određena člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i Pravilnikom o radu (KLASA: 110-03/10-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-10-1 od 10. lipnja 2010. godine).
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, koji iznosi 3,40 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 3.400,00 kn bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna plaća službenika koji ima završen znanstveni stupanj magistra znanosti uvećava se za 3%, dok se službeniku s znanstvenim stupnjem doktora znanost plaća uvećava za 6%.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o regionalnom razvoju ("Narodne novine" broj 153/09)
 • Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/0. - Uredba i 178/04)
 • Zakon o državnim potporama ("Narodne novine" broj 140/05)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09)
 • Pretpristupni programi Europske unije, www.mvpei.hr ili www. strategija.hr

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 30 minuta .
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija:
 • razgovarati s ostalim kandidatima

niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o imenovanju.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA